Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

************************************

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

Prodávající:

Kamila Ožanová

Trnávka 129, 742 58 Trnávka

IČO: 70030197

Telefon: +420 606 287 823 (v pracovní dny od 10 do 18 hodin)

E-mail: kamila.ozanova@seznam.cz

Číslo účtu: 1163442043/0800

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a zákazníků – kupujících.


II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha a ostatní údaje uvedené na webových stránkách, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovujícími daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.


III. Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci – přepravní firmě.


IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako například emailem nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky. Stornování objednávky ze strany kupujícího je možné nejdéle do 24 h prostřednictvím mailu nebo telefonicky.


V. Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci apod. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti pracovníkovi pošty či přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím, pokud není dohodnuto jinak. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).


VI. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. Je-li zboží skladem u prodejce (u výrobku je uvedeno "skladem ANO"), prodávající předá zboží dopravci nejdéle do 2 pracovních dní po obdržení objednávky (při platbě předem po uhrazení). Je-li u výrobku uvedeno "skladem NE", je zboží na objednání a dodací lhůta se pohybuje od 5 pracovních dnů (Dedra, Amoené, Andrie, Fajna pasta) do 2-3 týdnů (Faberlic). Přesná dodací lhůta u zboží značky Faberlic bude kupujícímu oznámena individuálně.

 

VII. Dopravní podmínky Česká republika/Slovensko

Balíky jsou doručovány Českou poštou, kurýrní službou PPL nebo prostřednictvím sítě výdejen Zásilkovna. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení balíku či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. V případě zboží poškozeného dopravou uvnitř balíku ponechejte celý obal pro následnou reklamaci. Do 24 h kontaktujte vaši dodávací poštu/kurýrní službu a zároveň i nás. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je přiložena v balíku.

Zásilky na Slovensko jsou přepravovány výhradně prostřednictvím sítě výdejen Zásilkovna.


VIII. Záruka

Není-li na webových stránkách uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží kupujícímu. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením, ohněm či vodou. Záruka se nevztahuje na výrobky mechanicky poškozené. Místem uplatnění reklamace je prodejní místo prodávajícího – Trnávka 129, 742 58 Trnávka. Na věci použité neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo až dodatečně, je stanovena dvanáctiměsíční lhůta pro vytknutí vady kupujícím a pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na běžné opotřebení a vady popsané buď u konkrétního inzerátu nebo obecně v obchodních podmínkách.

Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník. V případě oprávněné reklamace budou zákazníkovi vynaložené náklady na poštovné uhrazeny, pouze však do výše obvyklých nákladů (standardní balík zaslaný Českou poštou). Pokud by reklamace nebyla uznána, poštovné zákazníkovi proplaceno nebude.

K reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii dokladu o nákupu – faktura. Reklamované zboží musí být kompletní. Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace, výměnou za stejný výrobek nebo vrácením peněz. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající.


IX. Vrácení zboží

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy vy nebo vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat firmu Bc. Kamila Ožanová, Trnávka 129 742 58 Trnávka, kamila.ozanova@seznam.cz formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty a zaslat nám vyplněný formulář o odstoupení od smlouvy.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku vámi zvoleného způsobu dodání, tzn. poštovného atd. , který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě vám tím nevzniknou další náklady.

2.2 S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme zpět. (Dle OZ § 1832 - je zavedeno, že dokud není zboží vráceno, není povinen obchodník vracet peníze.)

2.3. Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží.

2.4. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

a) Převzetí zboží
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Kamila Ožanová, Trnávka 129, 742 58 Trnávka.

2.5. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.


X. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení §262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením §409 a následujícím.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je určena příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO 00020869, www.coi.cz.


XI. Využití vašich dat mimo internetový obchod

Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům, např.reklamním, marketingovým, ani jiným obdobným společnostem.


XII. Poštovné a balné

Cenu za přepravu sdělí prodávající kupujícímu v potvrzujícím e-mailu po obdržení objednávky. Výše poštovného závisí na celkové hmotnosti a objemu objednaného zboží a řídí se platnými přepravními podmínkami České pošty, s.p., PPL CZ s.r.o. a společnosti Zásilkovna s.r.o.:

a) Česká pošta:

 

do

50 g

do

100 g

do

500 g

do

1 kg

do

2 kg

do

5 kg

do

10 kg

doporučená zásilka

44

52

54

60

66

 

 

doporučený balíček

74

79

83

 

 

cenný balík

 

 

 

 

110

120

140

b) PPL:

Při dodání prostřednictvím kurýrní služby PPL se účtuje jednotné poštovné ve výši 90 Kč.

c) Zásilkovna.cz:

Při dodání zboží prostřednictvím sítě výdejen Zásilkovna se účtuje poplatek ve výši 60 Kč pro zásilky do hmotnosti 5 kg přepravované v rámci ČR, při přepravě na Slovensko poplatek ve výši 100 Kč.

Přesáhne-li celková hmotnost zásilky hranici 5 kg, bude cena dopravného prostřednictvím Zásilkovny upravena a o této změně bude zákazník předem informován.

Dodání na dobírku při vyzvedávání v síti poboček Zásilkovny není možné.

 

Balné

Balné u nás neplatíte.

Dobírka

Při platbě zboží až po jeho dodání (na dobírku) se k vybranému poštovnému účtuje navíc doběrečné ve výši 50 Kč. Doběrečné se účtuje vždy, i při dopravě zdarma. Dodání na dobírku není možné prostřednictvím sítě poboček Zásilkovny.

Poštovné zdarma

Zboží je ke kupujícímu přepraveno zdarma, pokud hodnota objednávky přesáhne 1200 Kč, nebo v rámci nepravidelných akcí "Poštovné zdarma" vyhlašovaných prodávajícím na stránkách e-shopu.

Poštovné/dopravné zdarma neplatí pro dodávky na Slovensko.

 

 

Nákupní řád je platný od 1. ledna 2014 (upraveno 1.2.2018)

ZmJjNDE5Z